Dating site Posts

Remarkable, dating bibliya ni juan 14 idea necessary

Posted in Dating

Brooklyn, New York, U. Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. Isinalin ito sa simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga bata. Inilimbag Ang paglalathala ng publikasyong ito ay bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Kuha ito sa pinakadakilang aklat sa daigdig, ang Bibliya.

Apocalypse Revealed 62358,Conjugial Love 82 True Christian Religion 2585,, The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine, Apocalypse Explained 102682,On the Athanasian Creed 39, Canons of the New Church 4043 Charity Nine Questions 3. Marriage 85, The Length of a Person's Life.

The Purpose of the Advent. Commentary on the Gospel According to St. The Miracles of Jesus Christ. The Parables of Jesus Christ Explained. Buhay According to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. This is true even of the most evil spirits, who loved The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem.

Believe Worship Talk Ages over Sunday School Lesson Ages 4 - 6. Imagine the Lord's Joy! Picture the Lord's joy each time we take a step toward heaven. Activity Ages over Picture Ages over 8. On that day the Lord conquered death and rose in His Divine majesty and glory.

It is a time for the renewal of our own faith in the life after death. Worship Talk Ages 15 - Preparation for Heaven Worship Talk Ages 7 - Space in Heaven Article Ages 15 - Worship Talk Ages 7 - The Way, the Truth, the Life Jesus' discourse on the way, the truth and the life is the first part of a farewell address to His disciples in which He charges them to believe in Him and keep His commandments. Sunday School Lesson Ages 11 - The Way to Heaven The Lord has prepared a special place in heaven for everyone, and His Word shows us the way that leads there.

Login Search. Read Swedenborg's Works. Chapter summary. From Swedenborg's Works. Ano ang tinitiyak ni Jehova may kinalaman sa lahat ng namatay dahil sa katuwiran? Juan Isang Matapang na Tao 1. Bakit ibang-iba si Enoc?

Bakit ang mga tao noong panahon ni Enoc ay gumawa ng napakaraming masasamang bagay? Anu-anong masasamang bagay ang ginagawa noon ng mga tao? Bakit dapat maging matapang si Enoc? Gaano kahaba ang buhay ng mga tao noon, pero gaano katagal nabuhay si Enoc? Ano ang nangyari pagkamatay ni Enoc? Basahin ang Genesis at2. Basahin ang Apocalipsis4. Basahin ang Genesis Naging gaano kasama ang kalagayan sa lupa pagkamatay ni Enoc, at paano ito maihahambing sa ating panahon?

Basahin ang Hebreo Basahin ang Judas 14, Paano matutularan ng mga Kristiyano sa ngayon ang tapang ni Enoc habang nagbababala sa mga tao tungkol sa dumarating na digmaan ng Armagedon? Isang Mabuting Anak, at Isang Masama 1. Ano ang trabaho nina Cain at Abel? Anong mga handog ang dinadala nina Cain at Abel kay Jehova?

Bakit natuwa si Jehova sa handog ni Abel, at bakit hindi siya natuwa sa handog ni Cain? Anong uri ng tao si Cain, at paano sinikap ni Jehova na ituwid siya? Ano ang ginawa ni Cain nang dadalawa lang silang magkapatid sa bukid? Bakit nanaog sa lupa ang ilang anghel? Bakit maling-mali para sa mga anghel na manaog sa lupa at magbihis ng katawang-tao? Bakit ibang-iba ang mga anak ng mga anghel? Pagkatapos ni Enoc, sino ang sumunod na mabuting taong nabuhay sa lupa, at bakit siya gusto ng Diyos?

Ano ang isinisiwalat ng Genesis tungkol sa kung paano nakaaapekto ang ating paggawi sa damdamin ni Jehova? Awit41; Kaw. Basahin ang Judas 6. Nagtayo si Noe ng Daong 1. Ilan ang miyembro ng pamilya ni Noe, at anu-ano ang mga pangalan ng kaniyang tatlong anak na lalaki? Anong di-pangkaraniwang bagay ang ipinagawa ng Diyos kay Noe, at bakit?

Paano tumugon ang mga kapitbahay ni Noe nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa daong? Ano ang sinabi ng Diyos kay Noe na gagawin niya sa mga hayop? Pagkasara ng Diyos sa pinto ng daong, ano ang kinailangang gawin ni Noe at ng kaniyang pamilya? Paano nakapagpapatibay sa atin sa ngayon ang katotohanan na minalas ni Jehova ang di-sakdal na si Noe bilang matuwid? Ang Malaking Baha 1. Bakit walang makapasok sa daong nang magsimula nang umulan?

Ilang araw at gabi nagpaulan si Jehova, at gaano kalalim ang tubig? Ano ang nangyari sa daong nang magsimula nang matakpan ng tubig ang lupa? Nakaligtas ba sa Baha ang mga higante, at ano naman ang nangyari sa mga tatay ng mga higante? Ano ang nangyari sa daong pagkaraan ng limang buwan? Bakit pinalipad ni Noe ang isang uwak mula sa daong? Paano nalaman ni Noe na kumati na ang tubig sa lupa? Paano ipinakikita ng Genesis na hindi nagbago ang orihinal na layunin ni Jehova sa lupa?

Basahin ang 1 Pedro Ang Unang Bahaghari 1. Gaya ng makikita sa larawan, ano ang unang ginawa ni Noe nang lumabas siya sa daong? Ano ang iniutos ng Diyos kay Noe at sa kaniyang pamilya pagkatapos ng Baha? Ano ang ipinangako ng Diyos? Kapag nakakakita tayo ng bahaghari, ano ang maaala-ala natin? Nagtayo ang mga Tao ng Malaking Tore 1. Sino si Nimrod, at ano ang nadama ng Diyos sa kaniya? Sa larawan, bakit gumagawa ng mga tisa ang mga tao? Bakit hindi nagustuhan ni Jehova ang pagtatayo? Paano pinatigil ng Diyos ang pagtatayo ng tore?

Ano ang itinawag sa lunsod, at ano ang ibig sabihin ng pangalang iyan? Ano ang nangyari sa mga tao nang guluhin ng Diyos ang kanilang mga wika? Anong mga ugali ang ipinakita ni Nimrod, at anong babala ang inilalaan nito sa atin? Ano ang naging motibo sa pagtatayo ng tore, at bakit tiyak na mabibigo ang proyektong ito? Si Abraham-Kaibigan ng Diyos 1. Anong uri ng mga tao ang nakatira sa lunsod ng Ur? Sino ang lalaking nasa larawan, kailan siya isinilang, at saan siya nakatira?

Ano ang ipinagawa ng Diyos kay Abraham? Bakit tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos? Sinu-sino ang sumama kay Abraham nang umalis siya sa Ur? Ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham nang makarating sila sa lupain ng Canaan? Paano pinalawak ni Jehova ang Abrahamikong tipan pagdating ni Abraham sa lupain ng Canaan?

Sinubok ng Diyos ang Pananampalataya ni Abraham 1. Ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, at paano tinupad ng Diyos ang kaniyang pangako? Gaya ng makikita sa larawan, paano sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham? Ano ang ginawa ni Abraham, kahit hindi niya naintindihan kung bakit iniutos ito ng Diyos?

Ano ang nangyari nang papatayin na ni Abraham ang kaniyang anak? Gaano katibay ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos? Ano ang inilaan ng Diyos kay Abraham upang ihain, at paano? Bakit tinuli ni Abraham ang kaniyang anak sa ikawalong araw?

Paano nagpakita ng pagpapasakop si Isaac sa kaniyang amang si Abraham, at paano nito inilarawan ang mas mahalagang mangyayari sa hinaharap? Lumingon ang Asawa ni Lot 1. Bakit naghiwalay sina Abraham at Lot? Bakit pinili ni Lot na manirahan sa Sodoma?

Bakit ang nakikita kong imahe ng Panginoong Hesukristo ay mahaba ang buhok?

Anong uri ng tao ang mga taga-Sodoma? Anong babala ang ibinigay ng dalawang anghel kay Lot? Bakit naging haligi ng asin ang asawa ni Lot? Anong leksiyon ang matututuhan natin sa nangyari sa asawa ni Lot?

Sa paglutas ng mga problema sa pagitan ng mga indibiduwal, anong leksiyon ang matututuhan natin kay Abraham? Mula sa pakikitungo ni Jehova kay Abraham, paano tayo makapagtitiwalang hahatol nang matuwid si Jehova at si Jesus? Basahin ang Lucas Ano ang kalagayan ng puso ng asawa ni Lot tungkol sa materyal na mga bagay, at paano ito nagsisilbing babala sa atin?

Basahin ang 2 Pedro Bilang pagtulad kay Lot, ano ang dapat na maging saloobin natin sa di-makadiyos na sanlibutang nakapaligid sa atin? Kumuha si Isaac ng Mabait na Asawa 1.

Sino ang lalaki at babaeng nasa larawan? Ano ang ginawa ni Abraham upang maikuha ng asawa ang kaniyang anak, at bakit?

Paano sinagot ang panalangin ng alipin ni Abraham? Ano ang tugon ni Rebeka nang pumayag si Laban na pakasalan niya si Isaac? Ano ang muling nagpasaya kay Isaac?

Sino sina Esau at Jacob, at paano sila nagkaiba? Ilang taon na sina Esau at Jacob nang mamatay ang lolo nilang si Abraham? Ano ang ginawa ni Esau kung kaya lungkot na lungkot ang kaniyang nanay at tatay? Bakit galit na galit si Esau sa kaniyang kapatid na si Jacob?

Anong tagubilin ang ibinigay ni Isaac sa kaniyang anak na si Jacob? Basahin ang Genesis35; ; at Basahin ang Hebreo Ano ang ipinakikita ng halimbawa ni Esau tungkol sa nangyayari sa mga humahamak sa sagradong mga bagay? Pumunta si Jacob sa Haran 1. Sino ang dalagang nasa larawan, at ano ang ginawa ni Jacob para sa kaniya? Ano ang handang gawin ni Jacob upang mapakasalan si Rachel? Ano ang ginawa ni Laban nang dumating na ang araw ng kasal nina Jacob at Rachel?

Ano ang napilitang gawin ni Jacob upang maging asawa niya si Rachel? Malaki ang Pamilya ni Jacob 1. Anu-ano ang mga pangalan ng anim na anak na lalaki ni Jacob sa kaniyang unang asawang si Lea? Sinong dalawang anak na lalaki ang isinilang ng alila ni Lea na si Zilpa kay Jacob?

Ano ang mga pangalan ng dalawang anak na lalaking isinilang ng alila ni Rachel na si Bilha kay Jacob? Sinong dalawang anak na lalaki ang isinilang ni Rachel, pero ano ang nangyari nang isilang ang ikalawang anak? Ayon sa larawan, ilan ang naging anak na lalaki ni Jacob, at ano ang nanggaling sa kanila?

Basahin ang Genesis ; ; at Gaya ng makikita sa 12 anak na lalaki ni Jacob, paano binibigyan ng pangalan ang mga batang lalaking Hebreo noong sinaunang panahon? Bagaman si Dina lamang ang pinanganlan sa Bibliya, paano natin nalaman na may iba pang mga anak na babae si Jacob?

Napahamak si Dina 1. Bakit ayaw nina Abraham at Isaac na maging asawa ng kanilang mga anak ang mga taga-Canaan?

Natuwa ba si Jacob sa pakikipagkaibigan ng kaniyang anak na babae sa mga babaeng Canaanita? Sino ang lalaking nakatingin kay Dina na nasa larawan, at ano ang masamang ginawa niya?

Ano ang ginawa ng mga kapatid ni Dina na sina Simeon at Levi nang malaman nila ang nangyari? Natuwa ba si Jacob sa ginawa nina Simeon at Levi?

Paano nagsimula ang lahat ng gulong ito sa pamilya? Napoot kay Jose ang mga Kapatid Niya 1. Bakit inggit na inggit ang mga kapatid ni Jose sa kaniya, at ano ang ginawa nila? Ano ang gustong gawin ng mga kapatid ni Jose sa kaniya, pero ano ang sinabi ni Ruben? Ano ang nangyari nang dumaan ang negosyanteng mga Ismaelita? Ano ang ginawa ng mga kapatid ni Jose para isipin ng kanilang ama na patay na si Jose? Nabilanggo si Jose 1. Ilang taon si Jose nang dalhin siya sa Ehipto, at ano ang nangyari pagdating niya roon?

Bakit ipinabilanggo si Jose? Anong pananagutan ang ibinigay kay Jose sa bilangguan? Sa loob ng bilangguan, ano ang ginawa ni Jose para sa tagasilbi ng alak at sa panadero ni Paraon?

Ano ang nangyari nang palayain mula sa bilangguan ang tagasilbi ng alak? Yamang wala namang nakasulat na kautusan mula sa Diyos na humahatol sa pangangalunya noong panahon ni Jose, ano ang nag-udyok sa kaniya na tumakas sa asawa ni Potipar?

Ang mga Panaginip ni Paraon 1. Ano ang nangyari kay Paraon isang gabi? Bakit sa wakas ay naalaala rin ng tagasilbi ng alak si Jose? Gaya ng makikita sa larawan, ano ang dalawang panaginip ni Paraon? Ano ang sinabi ni Jose na kahulugan ng mga panaginip? Paano naging pinaka-importanteng tao si Jose sa Ehipto pangalawa kay Paraon?

Bakit pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto, at bakit hindi nila siya nakilala? Anong panaginip ang naalaala ni Jose, at ano ang naunawaan niya sa tulong nito?

Basahin ang Genesis at Mali ba para sa mga mananamba ni Jehova na yumukod sa isang tao bilang parangal at paggalang sa kaniyang posisyon kung ito naman ang kaugalian ng lupain? Sinubok ni Jose ang mga Kapatid Niya 1. Bakit pinaratangan ni Jose na mga espiya ang kaniyang mga kapatid? Bakit pinayagan ni Jacob ang kaniyang bunsong si Benjamin na pumunta sa Ehipto? Paano napasilid sa sako ni Benjamin ang kopang pilak ni Jose?

Ano ang iminungkahing gawin ni Juda upang mapalaya si Benjamin? Sa anong paraan nagbago na ang mga kapatid ni Jose? Sa anong paraan isang mainam na paalaala sa mga may pananagutan sa organisasyon ni Jehova sa ngayon ang sinabi ni Jose sa Genesis ? Basahin ang Job Paano matutularan ng mga Kristiyano sa ngayon si Job? Job ; Fil. Sa anong dalawang magkaibang paraan tumugon si Job at ang kaniyang asawa sa pag-uusig ni Satanas? Job10; Kaw. Job12; Heb. Sa larawan, sino ang lalaking may panghagupit, at sino ang kaniyang hinahagupit?

Pagkamatay ni Jose, ano ang nangyari sa mga Israelita? Bakit natakot ang mga Ehipsiyo sa mga Israelita? Ano ang iniutos ni Paraon sa mga komadrona? Lumipat ang Pamilya sa Ehipto 1. Ano ang nangyari nang sabihin ni Jose sa kaniyang mga kapatid kung sino siya? Ano ang may-kabaitang ipinaliwanag ni Jose sa kaniyang mga kapatid?

Ano ang sinabi ni Paraon nang malaman niya ang tungkol sa mga kapatid ni Jose? Gaano kalaki ang pamilya ni Jacob nang lumipat sila sa Ehipto? Ano ang itinawag sa pamilya ni Jacob, at bakit? Paano ipinakikita ng ulat sa Bibliya tungkol kay Jose na kayang baligtarin ni Jehova ang resulta ng isang bagay na nilayong makapinsala sa kaniyang mga lingkod?

Ano ang tiniyak ni Jehova kay Jacob sa pagpunta niya sa Ehipto? Nagtapat si Job sa Diyos 1. Sino si Job? Ano ang sinikap na gawin ni Satanas, pero nagtagumpay ba siya? Ano ang ipinahintulot ni Jehova na gawin ni Satanas, at bakit? Gaya ng makikita mo sa ikalawang larawan, paano pinagpala ni Jehova si Job, at bakit? Basahin ang Exodo Ang Pagkaligtas ng Sanggol na si Moises 1.

Sino ang sanggol na nasa larawan, at kaninong daliri ang hawak niya? Ano ang ginawa ng nanay ni Moises para hindi ito mapatay? Sino ang batang babaeng nasa larawan, at ano ang kaniyang ginawa?

Nang makita ng anak ni Paraon ang sanggol, ano ang iminungkahi ni Miriam? Ano ang sinabi ng prinsesa sa nanay ni Moises? Moises upang sanayin at turuan si Moises habang sanggol pa, at anong halimbawa ang inilalaan nito sa mga magulang sa ngayon?

Kung Bakit Tumakas si Moises 1. Saan lumaki si Moises, pero ano ang alam niya tungkol sa kaniyang mga magulang? Ano ang ginawa ni Moises nang 40 taong gulang na siya? Ano ang sinabi ni Moises sa isang lalaking Israelita na nakikipag-away, at ano ang isinagot ng lalaki?

Bakit tumakas si Moises mula sa Ehipto? Patungo saan tumakas si Moises, at sino ang nakilala niya roon? Ano ang ginawa ni Moises sa loob ng 40 taon pagkatapos niyang tumakas mula sa Ehipto? Sa kabila ng mga taon ng pag-aaral niya sa karunungan ng mga Ehipsiyo, paano nagpakita si Moises ng katapatan kay Jehova at sa kaniyang bayan? Basahin ang Gawa Anong leksiyon ang matututuhan natin mula sa pagsisikap ni Moises na mag-isang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto?

Gawa ; 1 Ped. Ang Nagniningas na Puno 1. Ano ang pangalan ng bundok na nasa larawan? Ilarawan ang kakaibang bagay na nakita ni Moises nang pumunta siya sa bundok kasama ang kaniyang mga tupa.

Ano ang sabi ng boses mula sa nagniningas na puno, at kaninong boses iyon? Paano sumagot si Moises nang sabihin sa kaniya ng Diyos na ilalabas niya ang bayan ng Diyos mula sa Ehipto?

Ano ang sinabi ng Diyos na sasabihin ni Moises kapag tinanong siya ng mga tao kung sino ang nagpapunta sa kaniya? Paano mapatutunayan ni Moises na ang Diyos ang nagpapunta sa kaniya? Paano tumutulong ang karanasan ni Moises upang makapagtiwala tayo na kahit na parang hindi tayo kuwalipikadong tumupad ng isang teokratikong atas, aalalayan tayo ni Jehova? Humarap kay Paraon Sina Moises at Aaron 1. Ano ang naging epekto sa mga Israelita ng mga himalang ginawa nina Moises at Aaron?

Ano ang sinabi nina Moises at Aaron kay Paraon, at ano naman ang sinabi ni Paraon? Gaya ng makikita sa larawan, ano ang nangyari nang ihagis ni Aaron ang kaniyang tungkod? Paano tinuruan ni Jehova si Paraon ng leksiyon, at paano tumugon si Paraon?

Ano ang nangyari pagkatapos ng ikasampung salot? Basahin ang Exodo at Basahin ang Exodo Ang Sampung Salot 1. Sa pamamagitan ng mga larawan dito, sabihin ang unang tatlong salot na ipinadala ni Jehova sa Ehipto.

Ano ang pagkakaiba ng unang tatlong salot sa iba pang mga salot? Ano ang ikaapat, ikalima, at ikaanim na salot? Ilarawan ang ikapito, ikawalo, at ikasiyam na salot. Ano ang ipinagawa ni Jehova sa mga Israelita bago ang ikasampung salot? Ano ang ikasampung salot, at ano ang nangyari pagkatapos nito? Basahin ang Exodo - Basahin ang Exodo ;6, 10, 11, 14, 16, ; at Roma22 3. Paano naging posible ang kaligtasan ng marami dahil sa Paskuwa, at ano ang inilalarawan ng Paskuwa? Pagtawid sa Dagat na Pula 1.

Ilang Israelitang lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata, ang umalis sa Ehipto, at sino ang sumama sa kanila? Ano ang nadama ni Paraon matapos niyang payagang umalis ang mga Israelita, at ano ang kaniyang ginawa?

Ano ang ginawa ni Jehova upang pigilin ang mga Ehipsiyo sa pagsalakay sa kaniyang bayan? Ano ang nangyari nang iunat ni Moises ang kaniyang tungkod sa ibabaw ng Dagat na Pula, at ano naman ang ginawa ng mga Israelita? Ano ang nangyari nang sumugod ang mga Ehipsiyo sa dagat para habulin ang mga Israelita? Paano ipinakita ng mga Israelita na natutuwa sila at nagpapasalamat kay Jehova sa pagliligtas sa kanila?

Paano tiniyak ni Jehova na nabayaran ang kaniyang bayan sa lahat ng mga taon ng pagkaalipin sa ilalim ng mga Ehipsiyo? Paano naaapektuhan ng mga salita ni Moises na nakaulat sa Exodo14 ang mga lingkod ni Jehova sa ngayon habang napapaharap sila sa dumarating na digmaan ng Armagedon? Basahin ang Exodo20, Isang Bagong Uri ng Pagkain 1. Sa larawan, ano ang pinupulot ng mga tao sa lupa, at ano ang tawag dito?

Anong tagubilin ang ibinigay ni Moises sa mga tao tungkol sa pagpulot ng manna? Ano ang ipinagagawa ni Jehova sa mga tao tuwing ikaanim na araw, at bakit? Anong himala ang ginawa ni Jehova nang itago ang manna hanggang sa ikapitong araw? Hanggang kailan pinakain ni Jehova ng manna ang mga tao?

Basahin ang Exodo at Bilang Juan40 2. Basahin ang Josue Ilang taon kumain ng manna ang mga Israelita, paano ito naging pagsubok sa kanila, at ano ang matututuhan natin sa ulat na ito? Ibinigay ni Jehova ang mga Batas Niya 1. Mga dalawang buwan pagkaalis sa Ehipto, saan nagtayo ng kampamento ang mga Israelita? Ano ang sinabi ni Jehova na gusto niyang gawin ng bayan, at ano ang sagot nila? Bakit binigyan ni Jehova si Moises ng dalawang malapad na bato?

Bukod sa Sampung Utos, ano pang ibang mga batas ang ibinigay ni Jehova sa mga Israelita? Anong dalawang batas ang sinabi ni Jesu-Kristo na pinakadakila? Paano tumutulong sa atin ang mga salitang nakaulat sa Exodo na maunawaan ang nasasangkot sa Kristiyanong pag-aalay?

Basahin ang Deuteronomio ; Levitico ; at Mateo Paano ipinamamalas ng mga Kristiyano ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa? Ang Gintong Guya 1. Sa larawan, ano ang ginagawa ng bayan, at bakit? Bakit galit na galit si Jehova, at ano ang ginawa ni Moises nang makita niya ang ginagawa ng bayan?

Ano ang ipinagawa ni Moises sa ilang mga lalaki? Anong leksiyon ang itinuturo sa atin ng kuwentong ito? Isang Tolda Para sa Pagsamba 1. Ano ang tawag sa gusaling nasa larawan, at para saan ito? Bakit sinabi ni Jehova kay Moises na gawin ang tabernakulo na madaling paghiwahiwalayin? Ano ang kahon na nasa maliit na silid sa dulo ng tolda, at ano ang laman ng kahon?

Sino ang pinili ni Jehova na maging mataas na saserdote, at ano ang ginagawa ng mataas na saserdote? Sabihin ang tatlong bagay na nasa mas malaking silid sa tolda. Anong dalawang bagay ang nasa labas ng tabernakulo, at para saan ang mga ito? Basahin ang Exodo ; ; ; at Basahin ang Exodo;2; at Hebreo Ang 12 Tiktik 1.

Ano ang napansin mo sa bungkos ng ubas na nasa larawan, at saan ito galing? Bakit nagsugo si Moises ng 12 tiktik sa lupain ng Canaan? Ano ang sinabi ng sampung tiktik o espiya nang mag-ulat sila kay Moises? Paano nagpakita ng pagtitiwala kay Jehova ang dalawang tiktik, at ano ang mga pangalan nila? Bakit nagalit si Jehova, at ano ang sinabi niya kay Moises? Basahin ang Bilang Namulaklak ang Tungkod ni Aaron 1. Sinu-sino ang mga nagrebelde sa awtoridad nina Moises at Aaron, at ano ang sinasabi nila kay Moises?

Ano ang ipinagawa ni Moises kay Kore at sa tagasunod nito? Ano ang sinabi ni Moises sa bayan, at ano ang agad-agad na nangyari? Ano ang nangyari kay Kore at sa tagasunod niya? Ano ang ginawa sa mga sulo ng nangamatay, at bakit? Bakit namulaklak ang tungkod ni Aaron? Basahin ang Bilang at Basahin ang Juan Paano angkop na lumalarawan sa pagpapako kay Jesu-Kristo ang paglalagay ng tansong ahas sa isang posteng pananda?

Paano naglaan si Jehova ng tubig para sa bayan at sa kanilang mga hayop? Sa larawan, sino ang lalaking nakaturo sa sarili niya, at bakit niya ito ginagawa? Bakit galit na galit si Jehova kina Moises at Aaron, at paano sila pinarusahan? Ano ang nangyari sa Bundok ng Hor, at sino ang naging mataas na saserdote ng Israel?

Sino si Balak, at bakit niya ipinatawag si Balaam? Bakit nahiga ang asno ni Balaam sa tabi ng daan? Ano ang narinig ni Balaam na sinasabi ng asno? Ano ang sinabi ng anghel kay Balaam? Ano ang nangyari nang subukang sumpain ni Balaam ang Israel? Basahin ang Bilangat Deuteronomio Ang Tansong Ahas 1. Sa larawan, ano ang nakapulupot sa tulos, at bakit sinabi ni Jehova kay Moises na ilagay ito roon? Paano masasabing hindi marunong magpasalamat ang bayan sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila?

Ano ang ipinakiusap ng mga Israelita matapos magpadala si Jehova ng makamandag na mga ahas para parusahan sila? Bakit nagpagawa si Jehova kay Moises ng isang tansong ahas?

BibleGateway

Anong leksiyon ang matututuhan natin sa kuwentong ito? Ano ang motibo ni Balaam sa pagtatangkang sumpain ang Israel, at anu-anong mga leksiyon ang makukuha natin dito? Bagaman nagsalita si Balaam na para bang isa siyang mananamba ni Jehova, paano nakita sa kaniyang mga kilos na hindi talaga siya mananamba ni Jehova? Paano pinatitibay ng ulat na ito ng Bibliya ang ating pananampalataya sa katuparan ng layunin ni Jehova? Naging Pinuno si Josue 1.

Sa larawan, sino ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi ni Moises? Ano ang sinabi ni Jehova kay Josue? Bakit umakyat si Moises sa Bundok Nebo, at ano ang sinabi ni Jehova sa kaniya?

your idea

Ilang taon si Moises nang mamatay siya? Bakit malungkot ang bayan, pero ano ang dapat nilang ikatuwa? Anong mabigat na atas ang tinanggap ni Josue. Basahin ang Deuteronomio Bakit hindi pinayagan ni Jehova sina Moises at Aaron na tumawid sa lupang pangako, at anong leksiyon ang matututuhan natin dito? Basahin ang Deuteronomio Paano ipinakikita sa mga huling salita ni Moises sa Israel na mapagpakumbaba niyang tinanggap ang disiplina ni Jehova?

Paano dapat maapektuhan ng Salita ng Diyos ang ating buhay? Bagaman hindi literal na nakita ni Moises ang mismong persona ni Jehova, ano ang ipinahihiwatig ng Deuteronomio tungkol sa kaniyang kaugnayan kay Jehova?

Itinago ni Rahab ang mga Tiktik 1. Saan nakatira si Rahab? Sino ang dalawang lalaking nasa larawan, at bakit sila nasa Jerico? Ano ang iniutos ng hari ng Jerico kay Rahab, at ano ang isinagot niya? Paano tinulungan ni Rahab ang dalawang lalaki, at ano ang hiniling niya? Ano ang ipinangako ng dalawang tiktik o espiya kay Rahab?

Paano natupad ang pangako ni Jehova na nakaulat sa Exodo nang dumating ang mga Israelita laban sa Jerico? Paano idiniriin sa halimbawa ni Rahab ang kahalagahan ng pananampalataya? Roma ; Heb. Pagtawid sa Ilog Jordan 1. Anong himala ang ginawa ni Jehova para makatawid ang mga Israelita sa Ilog Jordan? Ano ang dapat gawin ng mga Israelita bilang pananampalataya nila para makatawid sa Ilog Jordan?

Bakit sinabi ni Jehova kay Josue na magpapulot ng 12 bato mula sa gitna ng ilog?

6 At # Mt. ; Mc. ; Lu. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. # 9 dumarating ito tao: o kaya'y nagbibigay liwanag ito. Juan 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; , Tagalog (Philippines National Language) - Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) - Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. - This Bible is now Public Domain. Siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan: tatawagin kang Cefas (na kung liliwanagin, ay Pedro). 43 Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea, at kaniyang nasumpungan si Felipe: at sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. 44 Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro.

Ano ang nangyari pagkaalis na pagkaalis ng mga saserdote sa Jordan? Ano ang layunin ng 12 bato na kinuha sa Jordan at ibinunton sa Gilgal? Ang mga Pader ng Jerico 1. Ano ang ipinagawa ni Jehova sa mga sundalo at mga saserdote sa loob ng anim na araw? Ano ang gagawin nila sa ikapitong araw?

Gaya ng makikita mo sa larawan, ano ang nangyayari sa mga pader ng Jerico? Bakit may pulang lubid na nakabitin sa bintana? Ano ang iniutos ni Josue na gawin ng mga sundalo sa bayan at sa lunsod, pero paano ang mga pilak, ginto, tanso, at bakal? Ano ang ipinagawa sa dalawang tiktik? Isang Magnanakaw sa Israel 1.

apologise, but, opinion

Sa larawan, sino ang lalaking nagbabaon ng mga kayamanang kinuha sa Jerico, at sino ang mga tumutulong sa kaniya?

Bakit napakasama ng ginawa ni Achan at ng kaniyang mga kasambahay? Ano ang sinabi ni Jehova nang itanong ni Josue kung bakit natalo ang mga Israelita sa digmaan sa Ai?

Matapos dalhin kay Josue si Achan at ang kaniyang pamilya, ano ang nangyari sa kanila? Anong mahalagang leksiyon ang itinuturo sa atin ng hatol kay Achan?

Ano ang ating personal na pananagutan sa kongregasyong Kristiyano sa ngayon? Ang Matatalinong Gabaonita 1. Paano naiiba ang mga taga-Gabaon sa mga tagaCanaan sa kalapit na mga lunsod?

Dating bibliya ni juan 14

Gaya ng makikita sa larawan, ano ang ginagawa ng mga Gabaonita, at bakit? Ano ang ipinangako ni Josue at ng mga pinunong Israelita sa mga Gabaonita, pero ano ang natuklasan nila pagkaraan ng tatlong araw? Ano ang nangyari nang mabalitaan ng mga hari sa ibang mga lunsod na nakipagpayapaan ang mga Gabaonita sa Israel? Paano tinutularan ng malaking pulutong sa ngayon ang mga Gabaonita, anupat nagiging tampulan sila ng ano?

Huminto ang Araw 1. Sa larawan, ano ang sinasabi ni Josue, at bakit? Paano tinulungan ni Jehova si Josue at ang kaniyang mga kawal? Ilang kaaway na hari ang tinalo ni Josue, at gaano ito katagal? Bakit ipinamahagi ni Josue ang lupain ng Canaan? Ilang taon si Josue nang mamatay siya, at ano ang nangyari sa bayan pagkamatay niya? Matapos nating malaman na pinatigil ni Jehova ang araw at buwan para sa Israel, sa ano tayo makapagtitiwala sa ngayon?

Sino talaga ang tumalo sa 31 hari sa Canaan, at bakit ito mahalaga sa atin sa ngayon? Paano hinati-hati ang lupain sa mga tribo ng Israel, at ano ang ipinahihiwatig nito may kinalaman sa mga mamanahin sa Paraiso?

Basahin ang Hukom Gaya ni Josue sa Israel, sino sa ngayon ang nagsisilbing pamigil sa apostasya? Dalawang Matatapang na Babae 1. Sino ang mga hukom, at anu-ano ang mga pangalan ng ilan sa kanila? Ano ang pantanging pribilehiyo ni Debora, at ano ang nasasangkot dito? Nang pagbantaan ni Haring Jabin at ng kaniyang hepe ng hukbo na si Sisera ang Israel, anong mensahe mula kay Jehova ang ibinigay ni Debora kay Hukom Barak, at sino ang sinabi niyang tatanggap ng karangalan?

Paano ipinakita ni Jael na isa siyang matapang na babae? Ano ang nangyari pagkamatay ni Haring Jabin? Paano pinasapit ng mga Israelita sa kanilang sarili ang galit ni Jehova, at anong leksiyon ang matututuhan natin dito? Anu-anong mga leksiyon tungkol sa pananampalataya at tapang ang matututuhan ng mga babaeng Kristiyano sa ngayon mula sa mga halimbawa nina Debora at Jael? Sina Ruth at Naomi 1. Paano napunta si Naomi sa lupain ng Moab? Sino sina Ruth at Orpa? Paano tumugon sina Ruth at Orpa nang pabalikin na sila ni Naomi sa kanilang bayan?

Sino si Boas, at paano niya tinulungan sina Ruth at Naomi? Ano ang pangalan ng anak nina Boas at Ruth, at bakit natin dapat siyang tandaan?

think, that you

Basahin ang Ruth Juan ; Zac. Paano nagpakita si Ruth ng magandang halimbawa para sa mga kabataang babae sa ngayon? Ruth18; Kaw. Ruth ; 1 Cor.

Paano matutularan ng mga lalaking Kristiyano sa ngayon si Boas? Ruth10; 1 Tim. Si Gideon at ang Kaniyang Kawal 1. Paano at bakit nagigipit ang mga Israelita? Bakit sinabi ni Jehova kay Gideon na masyadong marami ang kaniyang mga tauhan sa hukbo? Mula sa larawan, ipaliwanag kung paano binawasan ni Jehova ang bilang ng hukbo ni Gideon hanggang sa maging kawal na lamang. Paano inorganisa ni Gideon ang kaniyang kawal, at paano nanalo ang Israel sa digmaan?

Sa paglutas sa personal na mga di-pagkakaunawaan ng mga kapatid, ano ang matututuhan natin sa paraan ni Gideon ng paglutas sa pakikipagtalo sa mga Efraimita? Ang Pangako ni Jepte 1. Sino si Jepte, at kailan siya nabuhay?

Ano ang ipinangako ni Jepte kay Jehova? Bakit nalungkot si Jepte nang umuwi siya matapos magtagumpay laban sa mga Amonita? Ano ang sinabi ng anak ni Jepte nang malaman niya ang pangako ng kaniyang tatay? Bakit mahal na mahal ng bayan ang anak ni Jepte?

Anong babala ang dapat nating bigyang-pansin sa ulat ng kawalang-katapatan ng Israel kay Jehova? Basahin ang Hukom Ang Pinakamalakas na Tao 1. Ano ang pangalan ng pinakamalakas na taong nabuhay sa lupa, at sino ang nagbigay sa kaniya ng lakas? Ano ang minsang ginawa ni Samson sa isang malaking leon, gaya ng makikita mo sa larawan? Anong lihim ang sinasabi ni Samson kay Delila sa larawan, at paano ito humantong sa paghuli sa kaniya ng mga Pilisteo?

Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. Isinalin ito sa simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga bata. Ang mga sitas sa dulo ng bawa't kuwento ay nagsasabi kung. John - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ). Juan 14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus ang Daan. 14 "Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at .

Paano napatay ni Samson ang 3, kaaway na mga Pilisteo noong araw na mamatay siya? Paanong si Manoa at ang kaniyang asawa ay nagpakita ng isang magandang halimbawa para sa mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Basahin ang Hukom at Paano naapektuhan si Samson ng masasamang kasama, at ano ang matututuhan natin dito? Naglingkod sa Diyos ang Isang Batang Lalaki 1. Ano ang pangalan ng batang nasa larawan, at sinu-sino ang mga kasama niya?

Ano ang ipinanalangin ni Ana isang araw nang dumalaw siya sa tabernakulo ni Jehova, at paano siya sinagot ni Jehova? Ilang taon si Samuel nang dalhin siya upang maglingkod sa tolda ni Jehova, at ano ang ginagawa ng kaniyang nanay para sa kaniya taun-taon? Ano ang pangalan ng mga anak ni Eli, at anong uri ng mga lalaki sila? Paano tinawag ni Jehova si Samuel, at anong mensahe ang ibinigay Niya sa kaniya?

Naging ano si Samuel nang lumaki siya, at ano ang nangyari nang tumanda na siya? Basahin ang 1 Samuel Paano higit na pinarangalan ni Eli ang kaniyang mga anak kaysa kay Jehova, at paano ito maaaring magsilbing babala para sa atin? Anong apatang mensahe ng kaabahan ang inihatid mula sa larangan ng pagbabaka, at ano ang naging epekto nito kay Eli?

Paano lubhang pinasakitan ng Israel si Jehova, at paano natin may-katapatang masusuportahan ang kaniyang Kaharian sa ngayon? Sa larawan, ano ang ginagawa kay Saul, at bakit? Bakit gusto ni Jehova si Saul, at anong uri siya ng lalaki? Ano ang pangalan ng anak ni Saul, at ano ang ginawa ng anak na ito?

Bakit naghandog ng hain si Saul sa halip na maghintay kay Samuel na gawin ito? Anu-anong mga leksiyon ang matututuhan natin sa ulat tungkol kay Saul?

Basahin ang 1 Samuel at Sa anong paraan nakatulong kay Saul ang kaniyang mapagpakumbabang saloobin na huwag magpadalus-dalos noong may mga lalaking nagsalita nang walang paggalang tungkol sa kaniya? Anong kasalanan ang ginawa ni Saul sa Gilgal? Pinili ng Diyos si David 1. Ano ang pangalan ng batang nasa larawan, at paano natin nalaman na matapang siya?

Saan nakatira si David, at ano ang pangalan ng kaniyang tatay at lolo? Bakit pinapunta ni Jehova si Samuel sa bahay ni Jesse sa Betlehem?

Ano ang nangyari nang iharap ni Jesse kay Samuel ang pito sa kaniyang mga anak? Nang iharap si David, ano ang sinabi ni Jehova kay Samuel? Basahin ang 1 Samuel Paano idiniriin ng mga pangyayaring ito ang katapangan at pagtitiwala ni David kay Jehova? Gawa35; 1 Tim. Gaano kalaki si Goliat, at anong gantimpala ang ipinangako ni Haring Saul sa lalaking makakapatay kay Goliat?

Ano ang isinagot ni David nang sabihin sa kaniya ni Saul na hindi niya malalabanan si Goliat dahil si David ay isang bata lamang? Sa kaniyang sagot kay Goliat, paano ipinakita ni David na nagtitiwala siya kay Jehova? Gaya ng makikita mo sa larawan, ano ang ginamit ni David sa pagpatay kay Goliat, at ano ang nangyari sa mga Pilisteo pagkatapos nito?

Kung Bakit Dapat Tumakas si David 1. Bakit nainggit si Saul kay David, pero paano naiiba ang anak ni Saul na si Jonatan? Ano ang nangyari isang araw nang tumutugtog si David ng alpa para kay Saul? Ano ang sinabi ni Saul kay David na dapat muna niyang gawin bago niya mapangasawa ang anak ni Saul na si Michal, at bakit ito sinabi ni Saul? Nang tumutugtog si David ng alpa para kay Saul, ano ang ikatlong beses na nangyari, gaya ng makikita sa larawan?

Ano ang ginawa ni Michal para iligtas ang buhay ni David, at ano ang kinailangang gawin ni David sa loob ng pitong taon? Paano isinapanganib ni Jonatan ang kaniyang buhay nang sabihin niya ang mga salitang nakaulat sa 1 Samuel5? Si Abigail at si David 1. Ano ang pangalan ng babaeng sumasalubong kay David sa larawan, at anong uri siya ng tao? Sino si Nabal? Bakit pinapunta ni David ang ilang tauhan niya para makiusap kay Nabal?

Paano tumugon si Nabal sa mga tauhan ni David, at ano ang ginawa ni David? Paano ipinakita ni Abigail na isa siyang matalinong babae? Paano nagpakita ng isang mainam na halimbawa ang pamilya ni David kung paano tayo dapat magtulungan sa loob ng Kristiyanong kapatiran?

Gawa9; Roma ; 1 Ped. Ginawang Hari si David 1.

Bibliya Tagalog Holy Bible. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - ). Tagalog: Ang Dating Biblia Philippines Bible Society , Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This Bible is now Public Domain. License - Public domain. 14 Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 15 Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat;.

Ano ang ginawa nina David at Abisai habang natutulog si Saul sa kaniyang kampo? Anu-ano ang itinanong ni David kay Saul? Matapos iwan si Saul, saan pumunta si David? Bakit lungkot na lungkot si David? Ilang taon si David nang gawin siyang hari sa Hebron, at anu-ano ang mga pangalan ng ilan sa kaniyang mga anak na lalaki? Pagkaraan, saan nagpuno si David bilang hari?

Awit ; Roma b Kapag sinikap nating magpamalas ng maibiging-kabaitan pero hindi naman pinahalagahan, paano tayo matutulungan ng mga salita ni David sa 1 Samuel na mapanatili ang wastong pangmalas? Basahin ang 2 Samuel Gulo sa Pamilya ni David 1. Sa tulong ni Jehova, ano sa wakas ang nangyari sa lupain ng Canaan? Bakit galit na galit si Jehova kay David? Sa larawan, sino ang pinapunta ni Jehova para sabihin kay David ang mga kasalanan nito, at ano ang sinabi ng lalaking ito na mangyayari kay David?

Anong gulo ang dumating kay David? Pagkatapos ni David, sino ang naging hari ng Israel? Ang Matalinong Haring si Solomon 1. Ano ang itinanong ni Jehova kay Solomon, at ano ang isinagot niya? Dahil natuwa siya sa hiling ni Solomon, ano ang ipinangako ni Jehova na ibibigay sa kaniya? Anong mabigat na problema ang iniharap ng dalawang babae kay Solomon?

Gaya ng makikita mo sa larawan, paano nilutas ni Solomon ang problema? Ano ang naging buhay sa ilalim ng pamamahala ni Solomon, at bakit? Basahin ang 1 Hari Awit ; Kaw. Itinayo ni Solomon ang Templo 1. Gaano katagal natapos ni Solomon ang pagtatayo ng templo ni Jehova? Ilan ang pangunahing silid ng templo, at ano ang inilagay sa loob nito? Ano ang dasal ni Solomon nang matapos ang templo?

Paano ipinakita ni Jehova na natutuwa siya sa dasal ni Solomon? Hinikayat si Solomon ng kaniyang mga asawa na gawin ang ano, at ano ang nangyari kay Solomon? Bakit nagalit si Jehova kay Solomon, at ano ang sinabi ni Jehova sa kaniya? Basahin ang 1 Cronica Dahil sa mga salita ni David na nakaulat sa 1 Cronica10, ano ang ating dapat pagsikapang gawin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin? Awit ; Fil.

Basahin ang 2 Cronica Gawa35; Gal. Basahin ang 2 Cronica Kung paanong napakilos ang mga anak ng Israel na pumuri kay Jehova nang makita ang kaniyang. Paano ipinakikita sa naging buhay ni Solomon ang kahalagahan ng pananatiling tapat hanggang sa wakas? Nahati ang Kaharian 1. Ano ang pangalan ng dalawang lalaking nasa larawan, at sino sila? Ano ang ginagawa ni Ahias sa damit na suot niya, at ano ang ibig sabihin ng ginawa niya?

Bakit ginawang hari ng mga tao si Jeroboam sa sampung tribo? Bakit gumawa si Jeroboam ng dalawang gintong baka, at hindi nagtagal, ano ang nangyari sa lupain? Ano ang nangyari sa dalawang-tribong kaharian at sa templo ni Jehova sa Jerusalem? Anong uri ng tao si Jeroboam, at ano ang ipinangako ni Jehova sa kaniya kung susundin niya ang mga kautusan ng Diyos?

Sino si Jesebel? Bakit isang araw ay malungkot si Haring Ahab? Ano ang ginawa ni Jesebel upang makuha ang ubasan ni Nabot para sa kaniyang asawang si Ahab? Sino ang isinugo ni Jehova para parusahan si Jesebel?Facebook twitter google_plus reddit linkedin
Dalmaran

Dikus

2 Comments

 1. Tolkree
  Tauhn

  This situation is familiar to me. Let's discuss.

  24.01.2020
  |Reply
 2. Kagaktilar
  Nanos

  I am sorry, that I interrupt you, would like to offer other decision.

  22.01.2020
  |Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *